top of page

Verslag ledenvergadering RCMD De Coureur, gehouden op 14 februari 2022.
 

Aanwezig Matthijs Loerts (voorzitter), Arjan Korthout (secretaris/penningmeester), Nicole Ammerlaan, René den Boer, Raymond Greep, Casper van de Marel, Ruben Mijnsbergen, Alex Roedoe, Ab Verweel, Johan Scholten, Edward Sol, Edward Stigter, Ferry van der Touw, Peter van Viersen, Rob Woensdregt.
 

 1. Opening door de voorzitter en terugblik op het afgelopen jaar.
  De voorzitter opent de vergadering en geeft een overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar. Genoemd worden onder meer het nieuwe clubgebouw en de gehouden wedstrijden, zoals de  jeugdronde, ZoMoCo en de Koppeltijdrit.
  De Vossenjacht is ook in het afgelopen winterseizoen weer georganiseerd, het is nu weer een gezamenlijke vossenjacht geworden. Opkomst Vossenjachten was zeer goed.
  De voorzitter staat ook stil bij het abrupte vertrek van de penningmeester Maarten Reek. Hij betreurt het vertrek. Maarten heeft veel voor de vereniging betekent, maar door onoverbrugbare verschillen inzicht binnen het bestuur was zijn vertrek onvermijdelijk.
  Matthijs memoreert het overlijden van Eowyn Suijker, het overlijden van Jan de Hey en het overlijden van Baye Loerts.
   

 2. Financiële afronding nieuwbouw clubaccommodatie De Coureur
  Arjan geeft een toelichting op de financiële afronding van de nieuwbouw. Er is totaal € 410.974,94 uitgegeven en er is € 282.002,85 aan subsidie ontvangen. De rest van de nieuwbouwkosten is uit de eigen spaarpot van De Coureur betaald.
  Arjan benadrukt dat de hele administratie van de nieuwbouw door een onafhankelijke accountant is gecontroleerd en is goedgekeurd.
  De administratie klopte letterlijk tot op de cent.
   

 3. Financieel verslag over de jaren 2019, 2020 en 2021
  Verslag kascommissie.
  Arjan geeft aan dat  na het abrupte vertrek van de penningmeester Maarten Reek het noodzakelijk was om de financiële administratie en de ledenadministratie in zijn geheel opnieuw op te zetten. Oude, onverklaarbare verschillen in de boekhouding uit het verleden zijn afgeboekt. Het is niet meer na te gaan waar de afgeboekte kosten destijds op waren gebaseerd. De administratie is nu up-to-date.
  Per jaar (2019, 2020 en 2021) worden de bijzonderheden toegelicht, waarna de Kascommissie goedkeuring geeft aan de financiële verslagen.

  Ontwikkelingen oude gebouw. Er is geen nadere informatie vanuit de Stichting Sportactiviteiten Lickebaert over de voorgenomen verkoop van het oude clubgebouw. De beheerder van De Polderij heeft aangegeven dat er een principeakkoord is mbt de aankoop. Het is nu wachten op medewerking van Staatsbosbeheer. Na verkoop van het oude clubgebouw zal de opbrengst conform de statuten van de stichting besteed moeten worden in het gebied rondom de wielerparcours.
   

 4. Benoeming nieuwe kascommissie
  Met algemene instemming wordt besloten om Lex Koelewijn en Johan Scholten te benoemen in de nieuwe kascommissie. Ron Woensdrecht is reserve.
  Matthijs bedankt de huidige kascommissie voor het werk.
   

 5. Herbenoeming bestuursleden Matthijs Loerts en Arjan Korthout
  Er is een vacature voor een bestuurslid.
  Met algemene instemming wordt besloten om Matthijs Loerts en Arjan Korthout te herbenoemen als bestuurslid van RCMD De Coureur.
   

 6. Vrijwilligers bij bardiensten en organiseren wedstrijden.
  Om het voortbestaan van De Coureur te waarborgen is er dringend behoefte aan een uitbreiding van het bestuur en aan vrijwilligers die helpen bij de activiteiten van de vereniging.Vanuit de leden wordt aangegeven dat eerder is afgesproken dat ieder lid van de vereniging tenminste één keer jaar de helpende hand moet steken bij de activiteiten van de club. Dit uitgangspunt wordt tijdens de vergadering opnieuw bevestigd.Het bestuur zal een lijst op de website zetten waarin een overzicht staat van de werkzaamheden die gedaan moeten worden en waarvoor de leden zich kunnen aanmelden.
   

 7. Contributieverhoging
  Arjan geeft aan dat de contributie bij De Coureur jarenlang niet of niet noemenswaardig is verhoogd. Het lidmaatschapsgeld bij andere wielerverenigingen is de omgeving is aanzienlijk hoger.
  De huidige contributieopbrengsten zijn onvoldoende om de jaarlijkse kosten van het nieuwe clubgebouw te betalen.
  De ledenvergadering stelt voor en besluit met algemene stemmen om de contributie met ingang van het jaar 2022 vast te stellen op € 90,- per jaar voor volwassen leden. Voor de overige categorieën wordt het lidmaatschapsgeld overeenkomstig aangepast.
   

 8. Derny trainingen en woensdagavondcompetitie
  Op 4 april start de dernytraining met voorlopig 2 derny’s.
  Maximaal 15 man achter één derny.
  Deelname staat in principe alleen open voor de eigen leden, mensen van andere verenigingen sluiten achter aan. Inschrijfgeld 3 euro
  Woensdagavondcompetitie start op 30 maart, voor leden gratis
   

 9. Stand van zaken mbt de sponsors
  Dit jaar gaan de sponsorcontracten echt van start. Deze weken worden de sponsorcontracten getekend voor een periode van 3 jaar.
   

 10. Wijziging statuten.
  Arjan geeft aan dat, overeenkomst de nieuwe wetgeving, voorgesteld wordt om de statuten van de vereniging aan te passen en een artikel toe te voegen waarin bepaald wordt dat, bij belet of ontstentenis van het gehele bestuur, het besturen van de vereniging komt te rusten bij een door de gemeente Maassluis aan te wijzen functionaris.
  De ledenvergadering gaat met algemene stemmen akkoord met deze voorgestelde wijziging van de statuten.
   

 11. Instemmen met vestigen recht van opstal met Staatsbosbeheer tbv clubaccommodatie
  De ledenvergadering wordt gevraagd in te stemmen met het vestigen van een recht van opstal met Staatsbosbeheer tbv de accommodatie.
  De ledenvergadering gaat met algemene stemmen akkoord met het vestigen van recht van opstal met Staatsbosbeheer tbv de nieuwe clubaccommodatie.
   

 12. Verder voorkomende zaken en rondvraag.

 • Rob Woensdrecht vraagt naar de toekomst van de vereniging en de activiteiten voor jeugdleden.
  Matthijs geeft aan dat we geen actieve jeugdleden hebben, we verwijzen ze naar Ahoy en WWV, die hebben betere mogelijkheden voor jeugdleden.

 • Johan Scholten vraagt of we niet meer wedstrijden kunnen organiseren.
  Matthijs antwoord dat we met 6 wielerverenigingen uit de omgeving op 6 zaterdagen vanaf eind februari 2022 een aantal wedstrijden extra zullen organiseren. Verder hebben we natuurlijk de Zondagmorgencompetitie, de woensdagavondcompetitie, de ZoMoCo, de derny-trainingen en niet te vergeten de Ronde van Maassluis, de Jeugdronde en de Koppeltijdrit.
  Ed Sol geeft aan de we gaan proberen om een derny koers te organiseren.

 • Casper zal wat verslagjes maken van wedstrijden tbv Schakel en Facebook.

 • Clubkampioenschap wordt gecombineerd met de Zomoco op 8 mei met 2 categorieën. Matthijs en Arjan komen met een voorstel.

 • Johan Scholten geeft de suggestie om een keer een barbecue te organiseren voor de leden.

  13. De voorzitter sluit de vergadering

bottom of page